Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Soukromé zdravotnické zařízení Aeditus při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje, a to i ty nejcitlivější, údaje o zdraví. Tyto údaje vyžadují tu nejvyšší míru ochrany a zabezpečení. Proto Aeditus zavedl potřebná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně revidována a aktualizována a služby jsou poskytovány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a další související evropské i vnitrostátní legislativy.

Ve smyslu obecného nařízení vystupuje Aeditus v pozici správce osobních údajů. Při poskytování služeb jsou zpracovávány zejména osobní údaje klientů a pacientů, kterým Aeditus poskytuje zdravotní služby, služby individuální organizace nebo služby pracovně-lékařské. Jako zaměstnavatel Aeditus zpracovává údaje svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Pro provoz kliniky je nezbytné zpracovávat údaje dodavatelů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů
V případě, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přijetí a realizace dotazů či žádostí o nabídku služeb. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě zpracování nezbytné pro splnění smlouvy. Osobní údaje potenciálních klientů (zájemců o služby společnosti Aeditus). Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu: 

Pro zasílání informace o vytvoření rezervace: e-mailová adresa

Tento osobní údaj je na základě Vašeho informovaného souhlasu použit pro zasílání informace o vytvořené rezervaci v našem centru, popřípadě změně či zrušení rezervace.

Při využití kontaktního formuláře - jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefon a Vámi položený dotaz.  

Je Vaším právem, nikoli povinností, obrátit se na naši společnost s dotazem či požadavkem. 

Při žádosti o přípravu smlouvy vyžadujeme osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, pojišťovna a kontaktní údaje, telefon, e-mail.

Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
Poskytovatel přímo zpracovává pouze základní osobní údaje, které jsou nezbytné pro to, aby mohl plnit úkoly zadané společností Aeditus. S poskytovatelem IT technologií je uzavřena řádná zpracovatelská smlouva dle GDPR a je vázán mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace, či je použít pro jiné účely.  Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Doba zpracování se liší v závislosti na právním titulu zpracování. 

Pro účely dané zpracováním pro splnění smlouvy uchováváme osobní údaje po dobu jednání o smlouvě či komunikace o námi poskytovaných službách. Nejdéle pak 6 měsíců od poslední komunikace s Vámi.

V případě zpracování na základě souhlasu se zasíláním newsletteru, jsou osobní údaje zpracovávány (archivovány) po dobu nezbytnou pro ochranu právních zájmu správce navazující na odvolání souhlasu nebo odhlášení se z odběru. 

Práva subjektu údajů 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů u společnosti Aeditus máte tato práva: 

právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;

právo na výmaz v případě zpracování na základě souhlasu;

právo na opravu osobních údajů;

právo na omezení zpracování;

Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení platné žádosti. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit až o 2 měsíce.


 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ 

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů
Osobní údaje klientů zpracovává společnost Aeditus za účelem poskytování služeb individuální organizace zdravotních služeb a dalších služeb. Právním titulem pro tato zpracování je plnění smluvních závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s fyzickými či právnickými osobami. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace.

Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu:

titul, jméno, příjmení

telefon,

mobil,

e-mail,Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů klientů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje klientů, jejichž dobu uchování neurčuje zvláštní legislativa, uchovává společnost Aeditus pod dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu pro případné řešení reklamací. Po uplynutí této lhůty jsou osobní údaje z dokumentace zlikvidovány dle Skartačního řádu. Ostatní dokumentace související s klientskou agendou je uchovávána a likvidována dle lhůt uvedených ve Skartačním řádu.  
 
Práva subjektu údajů 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů u společnosti Aeditus mají klienti tato práva:

právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;

právo na výmaz v případě zpracování na základě souhlasu;

právo na opravu osobních údajů;

právo na omezení zpracování;

právo na odvolání souhlasu se zpracováním fotografie.

Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že klient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Centrum fyzioterapie Aeditus

FyzioPoint s.r.o.

Jagellonská 1609/1

130 00 Praha 3

IČ: 07776152

DIČ: CZ07776152

info@aeditus.cz

+420 777 008 229